Meritum Registr Firem

AKCE: 100 KREDITŮ ZDARMA - Vyzkoušejte REGISTR FIREM ONLINE

Na zadanou emailovou adresu obdržíte odkaz na Registr Firem Online (RF) a přihlašovací údaje. Budete mít k dispozici kompletní funkčnost RF včetně přístupu k cca 2,8 mio adres.
Zároveň získáváte zdarma 100 kreditů, které Vám umožní kompletně vyzkoušet RF, exportovat a použít 100 zvolených záznamů v souladu s licenčními podmínkami.

Email:

LICENČNÍ PODMÍNKY využívání produktu REGISTR FIREM – verze 2021
Úvodní ustanovení Softwarové programy (dále jen "software") firmy MERITUM SOFTWARE s.r.o. (dále jen "poskytovatel") jsou chráněny autorským právem a know-how v nich obsažený tvoří součást obchodního tajemství. Licenční podmínky stanoví, za jakých podmínek může oprávněný uživatel software užívat.

1. LICENCE: Meritum Software, s.r.o. (dále jen „Meritum“) poskytuje odběrateli nevýhradní, nepřenosné právo používat produkt REGISTR FIREM (dále jen „RF") a jeho aktualizace v souladu s těmito Podmínkami. Odběratel smí používat veškerá data a software, které jsou součástí RF, výhradně pro vnitřní potřebu své organizace. Použití RF ke komerčnímu šíření, komerčnímu využití obsahu RF pro jiné subjekty, dalšímu prodeji a jiným účelům tato smlouva neumožňuje. Pokud odběratel použije RF v rozporu s těmito licenčními podmínkami, zaniká tato licence bez náhrady, a dále je povinen uhradit vzniklou škodu, která vznikla poskytovateli neoprávněným užitím cizí věci.

2. NULOVÁ KUPNÍ CENA: Odběratel má právo v rámci této akce využívat software a poskytnutá data zdarma.

3. TYP LICENCE: Tento typ licence opravňuje odběratele využívat RF prostřednictvím internetu. Souběžně smí být uživatel přihlášen do RF pouze jeden krát.

4.PRÁVA K DATABÁZI: Odběratel bere na vědomí, že obsah RF je vlastnictvím Meritum. Odběratel je oprávněn užívat RF prostřednictvím získané licence. Odběratel nesmí kopírovat, přenášet, prodávat ani používat obsah RF ani jejich části mimo podmínky uvedené v odst. 1. Odběratel nese právní odpovědnost za zneužití dat RF ke komerčním účelům svými zaměstnanci nebo jinou třetí stranou.

5. PRÁVA K SOFTWARE: Odběratel bere na vědomí, že software obsažený v RF je vlastnictvím Meritum a obsahuje práva, která jsou předmětem zákonné ochrany jako obchodní tajemství a know-how. Odběratel nesmí kopírovat, dekompilovat, přenášet, zveřejňovat ani prodávat software, který je obsažen v RF.

6. OBSAH PRODUKTU A OMEZENÁ ODPOVĚDNOST :

6.1 Meritum nenese odpovědnost za data obsažená v RF ani odpovědnost za využití RF nebo jejich částí k zamýšleným účelům. Odběratel v této souvislosti prohlašuje, že byl s obsahem RF seznámen.

6.2 Meritum nenese odpovědnost za rozdíly ve funkčnosti vzhledem k dodané dokumentaci.

6.3 Meritum nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené důsledkem použití RF.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI PODMÍNEK:

7.1 Trvání platnosti licence je 12 měsíců od data vydání verze.